Medezeggenschapsraad

De Oranje Nassau school (ONS) kent een medezeggenschapsraad (MZR) op basis van de Wet medezeggenschap op scholen.

De MZR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De ouders worden door middel van verkiezingen rechtstreeks gekozen uit en door de ouders.

De vertegenwoordigers van de school worden rechtstreeks gekozen uit en door de leerkrachten. De directeur van de ONS woont als regel op uitnodiging van de MZR de vergaderingen bij.
Per schooljaar wordt gemiddeld zes keer per jaar plenair vergaderd. De notulen van de MZR vindt u onderaan deze pagina.

De MZR bespreekt het beleid van de ONS en van de stichting waaronder de ONS valt: de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH).

De MZR heeft ten aanzien van een veelheid aan onderwerpen advies- of instemmingsbevoegdheid.

Voorbeelden zijn:

 • onderwijsmethoden
 • de begroting en jaarrekening
 • personeelsaangelegenheden
 • overblijfregeling
 • veiligheid op school
 • formatie
 • ICT

De MZR is ook verantwoordelijk voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage schoolgeld, en ziet toe op de besteding daarvan.

De MZR hoort graag wat er leeft onder de ouders met betrekking tot de zaken waar de MZR over gaat. Heeft u vragen of wensen, neem dan contact op met één van de MZR-leden.

Verder participeert de MZR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle MZR-en van de onder de SCOH vallende scholen zijn vertegenwoordigd, door afvaardiging van een vast lid uit haar midden.
De GMR vergadert gemiddeld acht keer per jaar over met name de bovenschoolse aangelegenheden, bijvoorbeeld passend onderwijs, de stichtingsbegroting, scholing, etc.

Jaarlijks brengt de MZR een verslag van de werkzaamheden uit. De taken en bevoegdheden van de raad zijn nader uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement, dat ter inzage is op school.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw jaarverslag. Deze volgt spoedig. Hieronder het jaarverslag van 2014-2015.

Download hier het MZR-jaarverslag 2014 – 2015

img_3223

De MZR bestaat uit de volgende leden:

 • S. Drop (onderwijzend personeel)
 • M. Pronk- Verboom (onderwijzend personeel)
 • E. van den Boogaard (onderwijzend personeel)
 • M. Roelofsen (ouder en penningmeester)
 • R.H. van Luijk (ouder en secretaris)
 • M. Gorsse (ouder en voorzitter)

Mailadres MZR: ln.hd1524671479sno@r1524671479zm1524671479