Algemene Verordening Gegevensbescherming: Privacyreglement, protocol social media en protocol melding datalek

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?

 • Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website via onderstaande link.
 • Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website via onderstaande link.
 • Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.
 • Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website via onderstaande link

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via ln.HO1537896916CS@GF1537896916.

SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.

AVG 2018 Privacy reglement SCOH leerling en ouders versie 2.0

Reglement Social Media SCOH juni 2018 verzie 0 1

Protocol Datalekken SCOH versie 002 mei 18

Protocol Huiswerk

Met huiswerk wordt niet de extra oefenstof bedoeld die in gr. 3-4 wordt meegegeven.

 

Doelen:

Ons doel van het meegeven van huiswerk is:

 

 • Het leren plannen van tijd
 • Het trainen van zelfdiscipline
 • Het leren dragen van verantwoordelijkheid
 • Het leren hanteren van een agenda (vanaf groep 6 verplicht:start met gebruik basisagenda)

 

Uitgangspunten:

Huiswerk is niet bedoeld om datgene wat op school niet is afgemaakt, thuis af te maken. Normaal gesproken moet de leerstof van een schooljaar op school behandeld kunnen worden. Incidenteel wordt schoolwerk dat niet af is, kan wel meegegeven naar huis. Dit betreffen dan altijd taken waarvoor de leerling op school voldoende tijd heeft gehad, maar zijn/haar tijd daartoe onvoldoende benut heeft.

In overleg met ouders kan ook werk meegegeven worden als extra ondersteuning.

Het huiswerk moet door de leerlingen in principe zelfstandig kunnen worden verwerkt.

Bij het geven van huiswerk houden we rekening met de mogelijkheden van de leerlingen. We gaan er adaptief mee om.

 

Vanaf groep 5 geven wij de leerlingen structureel huiswerk mee.

 

Voor groep 5 en 6 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuurkunde.

 

Voor groep 7 houdt dit in:

Het leren van

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van natuuronderwijs
 • Les Leeslink
 • 1 blad redactiesommen

 

Voor groep 8 houdt dit in:

Het leren van;

 • De theorie van behandelde onderdelen van aardrijkskunde
 • De theorie van behandelde onderdelen van geschiedenis
 • De theorie van behandelde onderdelen van biologie
 • Les Leeslink
 • Huiswerk voor taal-spelling(eens in de twee weken)
 • Het maken van projectmatige taken in groepsverband.

 

Ook het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking kan gezien worden als huiswerk.

In groep 5: boekbespreking

In groep 6: boekbespreking

In groep 7: spreekbeurt en werkstuk

In groep 8: spreekbeurt en werkstuk

Afspraken m.b.t. het huiswerk:

 • Over het algemeen geldt dat er niet meer dan één leervak per week wordt getoetst. De leerlingen weten een week van tevoren wat de te leren lesstof is.
 • Het “maakwerk” is één week van tevoren bekend.
 • Sancties in de vorm van straffen omdat huiswerk niet gedaan is, komen niet voor. De reden van het niet kunnen maken of leren wordt met de leerling besproken.
 • Met ouders wordt contact opgenomen, wanneer blijkt dat een leerling met bepaalde regelmaat het huiswerk niet voldoende gemaakt of geleerd heeft.

Planbord.

Werk wat leerlingen af moeten hebben of moeten leren, komt op planbord te staan.

Dit geldt in groep 6, 7 en 8